"สพม.36 : องค์กรแห่งความทันสมัย คุณภาพก้าวไกล ฉับไวด้วยบริการ ”

ศูนย์เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข้อมูลพื้นฐาน

การบริหารงาน

การบริหารเงินงบประมาณ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

การป้องกันการทุจริต

+ประกาศเจตจำนงสำนักงานฯสุจริต
+การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
+การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
+การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
+แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
+รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส
+รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
+มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
+มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
+มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
+มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
+มาตรการป้องกันการรับสินบน
+มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
+มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ระบบดาวน์โหลดเอกสาร e-Loader [ ดูทั้งหมด | ส่งเอกสารดาวน์โหลด ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.36 [ อ่านประกาศทั้งหมด | ส่งข่าวประกาศ ]

กระดานข่าว ถาม-ตอบ [ อ่านทั้งหมด | ถาม-ตอบ ]

เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน คลิกที่นี่      คู่มือการเขียนข่าว คลิกที่นี่